Project Description

“Денислав” ЕАД – с.Аврен

Хладилна инсталация към съществуващ спирален тунел за охлаждане на 1680кг/час хляб от +94°С до +25°С