Project Description

„Матанд“ ЕООД, с.Елешница

Доставка на технологично оборудване за  Цех за преработка на мляко  в УПИ I – 126,127 и 133 ,кв.24 по плана на с.Елешница,община Разлог.