За доброто благоразположение на човека и за правилното протичане на много производствени процеси е необходимо да се поддържат температурата и относителната влажност изкуствено в по-тесни граници от естествените климатични колебания на тези параметри, което се постига с помощта на подходящи отоплителни, охладителни, овлажнителни, вентилационни и климатични уредби.

По отношение на отоплителните  и особено на климатичните инсталации се поставят все по-високи изисквания за създаване и поддържане на предписани микроклиматични условия: температура, влажност, шум, течения, чистота на въздуха. Тези изисквания се налагат както от съображения за комфорт в битовите сгради, така и от хигиенни и чисто технологични съображения при промишлени сгради. Много производства са немислими без наличието на високоефективни вентилационни уредби с " бели помещения" и климатични инсталации, които поддържат най- прецизно желания микроклимат в производствените цехове.

Вентилацията и климатизацията са едни от най-важните системи, за осигуряване на нормални условия за живот на човека. Правилното проектиране и изграждане на вентилация у дома ще създаде комфортни условия за живот. Своевременния обмен на въздух в затворени помещения ще осигури добро съотношение на кислород и въглероден двуокис, и ще ни избави от влага и мухъл. Ако вентилацията работи заедно с други климатични системи, в сградите се поддържа стабилен микроклимат.

"Айсберг - Интернешънъл" ЕООД изработва и реализира цялостни проекти за централна и частична климатизация и отопление на промишлени и битови сгради и помещения.